Preekwedstrijd: “Leven in een technologisch tijdperk”

Algemene Voorwaarden

  1. De preekwedstrijd (hierna genoemd “Wedstrijd”) wordt georganiseerd door het Institute of Leadership and Social Ethics (hierna genoemd “Organiserende Partij”), een onderzoeksinstituut van de Evangelische Theologische Faculteit vzw, te Leuven (België).
  2. Deelname aan de Wedstrijd is beperkt tot inwoners van Nederland en België. Medewerkers geassocieerd met de Evangelische Theologische Faculteit vzw in Leuven, alsook andere betrokkenen bij de organisatie van deze Wedstrijd zijn uitgesloten van deelname.
  3. Alle informatie en correspondentie over deelname aan de Wedstrijd vindt plaats in het Nederlands en is deel van de algemene voorwaarden; deelname aan de Wedstrijd wordt beschouwd als het instemmen met deze algemene voorwaarden.
  4. De inzendingen zullen door een door de Organiserende Partij te bepalen jury “double-blind” beoordeeld worden. Dat wil zeggen dat zowel de indiener als de jury elkaars identiteit niet te weten komen. De inzendingen zullen daartoe bij ontvangst worden geanonimiseerd.
  5. De inzendingen zullen beoordeeld worden met betrekking tot: 1. Retorische stijl; 2. Structuur; 3. Thematische relatie tot het thema “Leven in een technologisch tijdperk;” 4. Exegese; 5. Toepassing.
  6. De deelnemer verleent met het inzenden van de preek een niet-exclusieve licentie aan de Organiserende Partij om het werk eventueel te publiceren, alsook om deze opnieuw publiceren. Deze licentie is van kracht vanaf de dag dat de inzending ter beschikking is gesteld en duurt voort tot het aflopen van het auteursrecht. Het auteursrecht blijft in bezit van de deelnemer.
  7. De winnaar zal een geldbedrag van 500 Euro ontvangen, alsook een driedaags verblijf in een gastenkamer in het Leuven Center for Christian Studies, onderdeel van de Evangelische Theologische Faculteit , Leuven (België). De winnaar zal mogelijk verplicht worden deel te nemen aan publiciteit in door de Organiserende Partij nader te bepalen media.
  8. De organiserende partij behoudt zich ten alle tijden het recht voor om de Wedstrijd te wijzigen of te annuleren.
  9. De deelnemer stemt erin toe dat, mocht er een gebeurtenis voorvallen waardoor de Wedstrijd of het uitreiken van de prijs niet door kan gaan, hij of zij hier geen rechten aan kan ontlenen, noch de Organiserende Partij hiervoor aansprakelijk kan stellen.